Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Reakce opozice na Novinky z obce únor 2023

  • Iveta Chábová

Vloženo: 27. února 2023

Zobrazeno: 918×

Vážení spoluobčané, 

v příloze naleznete vyjádření opozičních zastupitelů obce Podveky k Novinkám z února 2023. 

Obratem reaguji: 

To, že ke schválení projednávané zápůjčky došlo díky hlasům opozičních zastupitelů nikdy nikdo nezpochybňoval, vždy tuto zápůjčku prosazovali, a to za jakýchkoli podmínek.  

 

A nyní k tomuto vyjádření opozice:

K tvrzení paní místostarostky, že „obec měla například za minulého vedení platit ještě 3 miliony jako půjčku pro VHS, to bylo ještě ve smlouvě, kterou odročilo bývalé zastupitelstvo na svém posledním zasedání před volbami v roce 2022 a následně ji měl podepsat nově zvolený starosta. Tyto podmínky se změnily, až když jsme začali jednat s VHS my“ uvádíme, že dané vyjádření se nezakládá na pravdě. Již na jednání dne 23. srpna 2022 konaném v budově Městysu Kácov za přítomnosti Ing. Jiřího Štěpána – předsedy představenstva VHS Vrchlice - Maleč, Ing. Ladislava Forejtka – ředitele VIS Hradec Králové, Mgr. Soni Křenové – starostky Městysu Kácov, Heleny Buriánkové – starostky Obce Zbizuby a Evy Mottlové – bývalé starostky Obce Podveky bylo s panem Ing. Štěpánem dohodnuto, že Obec Podveky na svém zastupitelstvu projedná pouze zápůjčku VHS Vrchlice – Maleč ve výši 9.785.000,-Kč......

Moje reakce: Přikládám Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Podveky, které se konalo dne 21.9.2022 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Podvekách, tedy měsíc po srpnové schůzce v Kácově. 

9) Paní starostka seznámila přítomné a zastupitelstvo s průběhem jednánískupinový vodovod Kácov – Zbizuby – Podveky – Rataje. Projednávané doklady byly zastupitelstvu zaslány emailem. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele „Skupinového vodovodu Kácov – Zbizuby – Podveky – Rataje „. Nabídky byly vyhodnoceny a vítězem se stala firma VPK Suchý. Zakázka je v hodnotě 194 062 500,- Kč bez DPH, což je výše celkových uznatelných nákladů. Tato částka bude navýšena o 3,5 % na TDI stavby. Dotace bude ve výši 70% z celkových uznatelných nákladů, 30% budou vlastní zdroje - VHS 20.218.750,- Kč, obec Kácov 4.450.000,- Kč, obec Zbizuby 23.765.000,- Kč a obec Podveky 9.785.000,- Kč. Podíly obcí jsou rozúčtovány podle počtu občanů obce (počet obyvatel v připojovaných obcích). Vzhledem ke zvýšeným nákladům oproti původnímu rozpočtu VHS nemá dostatek vlastních prostředků na pokrytí jejího podílu (20.218.750,- Kč), proto žádá od každé obce půjčku ve výši 3.000.000,- Kč s počátkem splácení od roku 2026 a ukončením splátky v roce 2030. Úroky do doby splacení budou proplaceny formou akcií emisním kurzu 5000,- Kč. Spoluúčast obce Podveky na skupinovém vodovodu je ve výši 9.785.000,- Kč. Za tyto prostředky budou obci po zkolaudování stavby vydány akcie v emisním kurzu 5000,- Kč. Na poskytnutí těchto financí bude sepsána Smlouva o zápůjčce, na jejímž základě obec ke dni předání staveniště zašle investorovi (VHS) 50 % z částky na spoluúčast tj. 4.892.500,- Kč do 30.6.2023 a dalších 50 % - 4.892.500,- Kč při profinancování poloviny nákladů na skupinový vodovod (předpoklad 30.6.2024). Na spoluúčast 9.785.000,- Kč si budeme muset vzít úvěr. Půjčku VHS ve výši 3.000.000,- Kč nemůžeme poskytnout, banka nám tyto prostředky nepůjčí.Je potřeba již oslovit banky, aby předložily své nabídky na požadovaný úvěr, abychom znali přesné podmínky. Obec Zbizuby a Kácov schválili na ZO VHS půjčku ve výši 3 mil. Nám je banka pro ně nepůjčí, ty si musí VHS sehnat jinde.Pan Kulhánek M. řekl, že podle něj pan Štěpán udělal na obec podraz, protože věděl delší dobu, že jsou u dodavatelů poslední instance a obec, jako akcionář, je partnerem a podle toho se měl k obci chovat. Proto je třeba v této věci dále jednat.

Konec citace ze zápisu, který psala ještě opozice. Z výše uvedeného zápisu, těsně před volbami 2022 vyplývá, že s VHS nic oficiálně nebylo smluvně vyjednáno a ještě měsíc po tomto zasedání bylo bývalému starostovi, panu Benešovi předáno pouze toto znění zápůjček: 

ZapŮjČitel se zavazuje poskytnout Vydlužiteli zápůjčku ve výši l2.785.ooo,- Kč (slovy: dvanáctmilionŮsedmsetosmdesátpěttisíc korun českých), a to nejpozději do 50% této částky ke dni předání staveniŠtě zhotoviteli (zapŮjčitel bude vyzván min. ].4 dní před tímto termínem) a 50% v prŮběhu výstavby nejpozději při prostavěnosti 50% bezhotovostním převodem na bankovní účet Vydlužitele uvedený v záhlaví této smlouvy, VS 00498572 .

VydluŽitel se zavazuje částku 3.000.000,- Kč (slovy: třimiliony korun českých) do pěti let od kolaudace stavby splatit Zapůjčiteli. Před zahájením splácení bude oboustranně odsouhlasen splátkový kalendář.

Tedy stále platilo, že budeme půjčovat 3 miliony navíc, které nám budou vráceny, ale sehnat je někde na cca 7 let musíme. Tyto podklady jsem také, jako jediné nám dostupné, zasílala dne 3.11.2022 do České spořitelny, jako podklad k vyjednávání o úvěru. Nic jiného jsme neměli k dispozici. 

Teprve v pondělí 24. 10. 2022 ve 14:00 hodin v obřadní síni Úřadu Městysu Kácov jsme byli já a bývalý starosta obce na jednání a tam jsme oznámili, že obec Podveky nemůže půjčku 3 miliony platit. Následoval tento email....a to až 6.12.2022, tedy po projednání naší žádosti VHS. Pokud vše bylo jinak, jak tvrdí opozice, proč nás tedy, jako své občany, dávno neinformovala? Proč nám, jako novému vedení, nepředala aktuální smlouvy, kde měla domluvené jiné podmínky? Proč nám nepředala dojednané úvěry, o kterých mluvila již na zářijovém zastupitelstvu? Aha, ona asi bude pravda někde jinde, že...... Možnost používat webové stránky a nástěnky mělo bývalé vedení k dispozici. Mohlo se pochválit a označit své zásluhy za svůj úspěch. Nikdo jim nebránil. Pokud to bývalá paní starostka tak dobře domluvila, měla to schválit na posledním zasedání zastupitelstva ještě před volbami a nebylo by co řešit.....

Toto je email z 6.12.2022, který byl zaslán novému zastupitelstvu firmou VHS. 

From: Ing. Jiří Štěpán 
Sent: Tuesday, December 6, 2022 3:03 PM
To: Eva Motlová
Subject: Vodovod a kanalizace

Dobrý den,

V příloze zasílám upravené smlouvy na zápůjčky na výstavbu vodovodu a kanalizace pro Vaší obec. Zápůjčky jsou ve výši Vašeho podílu na jednotlivé stavby, za které Vám budou po skončení akce vydány akcie Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s..

 

                           Podíl obce Podveky                      Podíl VHS

Vodovod –         9.785.000,- Kč                               20.218.750,- Kč

Kanalizace –      6.000.000,- Kč                                 6.076.897,- Kč

S pozdravem

Ing. Jiří Štěpán

Toto jsou tedy poslední platné částky, které se týkají obce Podveky a jsou přislíbené firmou VHS. Stále platí, že obec na obě stavby v tuto chvíli nemá finance. Děláme ale všechno možné i nemožné:-) Postupně se o výsledcích našich jednání budete samozřejmě všichni dozvídat. 

 

A nyní ještě k poslednímu odstavci, o kterém píše naše opozice, tedy vyjádření obce Zbizuby: 

Toto vyvěsila paní starostka ze Zbizub, mimo jiné, na jejich stránky: Nyní však „v rámci rovnosti“ budou bohužel muset Městys Kácov i Obec Zbizuby uzavřít dodatky k již uzavřeným smlouvám a články, týkající se případných víceprací, zrušit. Takže z našeho pohledu, a po takto získané zkušenosti Městysu Kácov z již dokončené stavby vodovodu, se naopak jedná o nevýhodu, která se může projevit v budoucnu.

Toto je moje reakce: Obec Podveky trvala na vyjmutí víceprací proto, že to samé udělaly i jiné obce v okolí....což si mohou občané dohledat na jejich internetových stránkách. A hlavně proto, že na jejich případné hrazení bychom opravdu neměli finance. Hájíme svůj rozpočet. Zbizuby pravděpodobně již leta zodpovědně šetřily a proto nemají takové finanční problémy, jako my. 

Další část vyjádření paní starostky ze Zbizub: Vážení občané, nikdy jsem nezneužívala webové stránky ke psaní svých úvah a chvalozpěvů, tak jak se to nyní děje v sousední obci....

Opět moje reakce: Silně se ohrazuji vůči osočení ze zneužívání webových stránek. To, jak kdo vede svou obec a přistupuje ke svým občanům je pouze v kompetenci zastupitelů obce. Toto jsou stránky obce Podveky. A jak mi minulý týden řekl jeden velmi moudrý a zkušený muž, se kterým nyní vedeme jednání: Král je mrtev, ať žije král..... Tak to je, a do konce tohoto volebního období, to tak i bude. 

Nepodáváme zavádějící informace a nevydáváme neuvážené a zbytečné výdaje za právníky!!!!!!! Chováme se tak, jak je vhodné při tak obrovské investici jako je Vodovod a Kanalizace v naší obci. 

Po několikáté opakuji: v našem volebním programu byla informace, že budeme informovat své občany o všem. Proto také naše sdružení vzniklo.... chceme to dělat jinak.....A to budu dodržovat, i kdyby mne za to kritizoval kdokoli. Mám zpětnou vazbu, že občané webové stránky i vývěsky čtou daleko více než v předešlých dobách a jsou za všechny informace rádi. A čtou je nejenom naši občané, ale mnoho jiných úřadů a institucí a osob. Opoziční reakce zveřejňuji také. Jsem ráda, že se konečně učí reagovat nahlas.

My nepotřebujeme, aby za nás "kopal" někdo jiný, aby nás chodil podporovat na schůze a sděloval nám informace za zády vedení obce. My si zájmy svých občanů dokážeme hájit sami. A buď za 4 roky zhodnotí, že jsme jednali správně nebo naopak. 

Ano, obrázek si každý udělá sám. 

Přeji vám všem hezký den.

Ich

 

 

Přílohy